Algemeen A.V. Edam
Algemeen

Algemene Ledenvergadering

Datum : VRIJDAG 25 maart 2022  aanvang 20:00
Locatie: Clubhuis van A.V. Edam,
Burg. Versteeghsingel 4 te Edam


Agenda

01 Opening.

02 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 11 juni 2021.

03 Ingekomen stukken en mededelingen.

04 Jaarverslagen  (jaarverslag 2021)

05. Rapport van de kascontrolecommissie/décharge van de penningmeester

06. Financieel overzicht 2021
     a. vaststellen begroting 2022
     (de resultatenrekening en de balans krijgt u op de jaarvergadering; evt. eerder op te vragen bij de penningmeester)

07. Bestuursbeleid + terugblik en vooruitzicht A.V. Edam

PAUZE

08. Bestuursverkiezing


Tussentijds afgetreden:
Natasja Steur - Voorzitter
Johan Buijs - Penningmeester

Niet aftredend zijn:
Lida Verdonck - Secretaris (herkiesbaar)
Ricardo Aberkrom - Bestuurslid Technische Zaken (herkiesbaar)
Klaas Veerman - Bestuurslid Facilitaire Zaken (herkiesbaar)
Bart Stijvers - Bestuurslid Algemene Zaken

De vergadering stelt voor (bij stemming)*:
Martinus Ouwehand - Voorzitter
Mark van der Ende - Penningmeester
Vacant - Bestuurslid Wedstrijden

*Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris tot uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de jaarvergadering.

09. Benoeming kascontrolecommissie.
- Reinier Stijvers treedt af en is niet direct herkiesbaar
- Klaas Ettema blijft reglementair zitten
- Theo Kwakman treedt toe
Tijdens de vergadering zal een nieuwe reserve kandidaat worden aangesteld.

10. Wijzigingen in de commissies en benoemingen

11. Aanpassing statuten   (voorstel statuten)

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

p.s. Op- en aanmerkingen mbt de verslagen van bestuur en commissies uiterlijk n week vr aanvang van de ledenvergadering indienen bij

Secretariaat:
Lida Verdonck
Kerkelant 11
1132 EW Volendam

 

 
Webbeheerder Cees Beets � 1998 - 2020 www.avedam.nl v4.0