Algemeen A.V. Edam
Algemeen

Algemene Ledenvergadering

Datum : VRIJDAG 6 MAART 2020  aanvang 20:00
Locatie: Clubhuis van A.V. Edam,
Burg. Versteeghsingel 5 te Edam


Agenda

01 Opening.

02 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 5 februari 2019.

03 Ingekomen stukken en mededelingen.

04 Jaarverslagen 

05. Rapport van de kascontrolecommissie/décharge van de penningmeester

06. Financieel overzicht 2019
     a. vaststellen begroting 2020
     (de resultatenrekening en de balans krijgt u op de jaarvergadering; evt. eerder op te vragen bij Tim Bökenkamp)

PAUZE

07. Bestuursbeleid + terugblik en vooruitzicht A.V. Edam

08. Bestuursverkiezing


Afgetreden is:
Eugenie Bührs van Heusden - Bestuurslid Algemene Zaken (niet herkiesbaar)

Niet aftredend zijn:
Natasja Steur - Voorzitter
Tim Bökenkamp - Penningmeester
Lida Verdonck - Secretaris
Martinus Ouwehand - Bestuurslid Wedstrijden
Klaas Veerman - Bestuurslid Facilitaire Zaken
Ricardo Aberkrom - Bestuurslid Technische Zaken

De volgende kandidaten en verschuivingen worden voorgesteld:
Cor Pauws - Bestuurslid Algemene Zaken

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris tot aanvang van de jaarvergadering.

09. Benoeming kascontrolecommissie.
- Dick Kwakman treedt af en is niet direct herkiesbaar
- Theo Buijten blijft reglementair zitten
- Reinier Stijvers treedt toe
Tijdens de vergadering zal Klaas Ettema als nieuwe reserve kandidaat worden voorgesteld.

10. Wijzigingen in de commissies en benoemingen

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

 

p.s. Op- en aanmerkingen mbt de verslagen van bestuur en commissies, graag uiterlijk één week vóór aanvang van de ledenvergadering indienen bij

Secretariaat:
Lida Verdonck
Kerkelant 11
1132 EW Volendam

 

 
Webbeheerder Cees Beets � 1998 - 2019 www.avedam.nl v4.0