Algemeen A.V. Edam
Algemeen

Algemene Ledenvergadering

Datum : VRIJDAG 23 februari 2024  aanvang 19:30
Locatie: Clubhuis van A.V. Edam,
Burg. Versteeghsingel 4 te Edam

01 Opening.
02 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 24 maart 2023.
03 Ingekomen stukken en mededelingen.
04 Jaarverslagen  (jaarverslag 2023)
05. Financieel overzicht 2023
     (de resultatenrekening en de balans krijgt u op de jaarvergadering; evt. eerder op te vragen bij de penningmeester)
06. Rapport van de kascontrolecommissie / décharge van de penningmeester
07. vaststellen begroting 2024
08. Bestuursbeleid + terugblik A.V. Edam
09. Bestuursverkiezing

Aftredend volgens de statuten:
Martinus Ouwehand - Voorzitter (herkiesbaar)*
Mark van der Ende - Penningmeester (herkiesbaar)*

Niet aftredend zijn:
Lida Verdonck - Secretaris
Ricardo Aberkrom - Bestuurslid Facilitaire Zaken

De vergadering stelt voor (bij stemming)*:
Anne-Sophie Koning - Bestuurslid Algemene Zaken
Vacant - Bestuurslid Wedstrijden
Vacant - Bestuurslid Technische Zaken

*Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris tot uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering.

10. Benoeming kascontrolecommissie.
- Rick Westerdaal blijft zitten ?
- Nico Zwarthoed blijft zitten ?
- John van Dijk treedt toe ?
Tijdens de vergadering zullen een nieuw lid en een nieuwe reserve kandidaat worden aangesteld.

11. Wijzigingen in de commissies en benoemingen
12. AV Edam en de toekomst
13. Rondvraag
14. Sluiting

Op- en aanmerkingen mbt de verslagen van bestuur en commissies uiterlijk n week vr aanvang van de Algemene Ledenvergadering indienen bij

Secretariaat:
Lida Verdonck
Kerkelant 11
1132 EW Volendam

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0