Algemeen A.V. Edam
Algemeen

Privacyverklaring A.V. Edam als pdf

Dit is de privacyverklaring van Atletiekvereniging Edam, gevestigd te Burgemeester Versteeghsingel 5 in Edam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624768, hierna te noemen: `AV Edam`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan privacy@avedam.nl.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden, waarbij deze zijn uitgesplitst naar leden, vrijwilligers en deelnemers aan wedstrijden:

 • Leden
  • Het lid zijn van AV Edam en de Atletiekunie;
  • Het deelnemen aan trainingen, wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd door AV Edam;
  • Het deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door andere verenigingen;
  • Statistische informatie over prestaties bij wedstrijden;
  • Publicatie in de pers en op de website van AV Edam van geleverde prestaties;
 • Vrijwilligers
  • Het organiseren van, of helpen bij, trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van AV Edam;
  • Het assisteren bij wedstrijden georganiseerd door andere verenigingen;
 • Deelnemers aan wedstrijden
  • Het deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door AV Edam;
  • Statistische informatie over prestaties bij wedstrijden georganiseerd door AV Edam;
  • Publicatie in de pers en op de website van AV Edam van geleverde prestaties.

Persoonsgegevens
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen of ontvangen wij deze gegevens van derden zoals bijv. de Atletiekunie en andere instanties:

 • Leden
  Voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer lid en of ouders/verzorgers, e-mailadres lid en of ouders/verzorgers, licentienummer, bankrekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s;
 • Vrijwilligers
  Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer, e-mailadres, relevante cursus/opleiding, foto’s en video’s;
 • Deelnemers aan wedstrijden
  Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, vereniging, licentienummer, rekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of indien het een wettelijke verplichting betreft.
Voor leden verstrekken wij persoonsgegevens aan de Atletiekunie ten behoeve van het lidmaatschap van de Atletiekunie. Ook verstrekken wij gegevens van onze leden aan andere verenigingen, zodat deze leden deel kunnen nemen aan wedstrijden die door deze verenigingen worden georganiseerd. AV Edam ontvangt ook gegevens van leden van andere verenigingen, zodat deze leden deel kunnen nemen aan wedstrijden die door ons worden georganiseerd. Hierbij zijn de Atletiekunie en de andere verenigingen verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij maken hiernaast gebruik van derde partijen voor:

 • De hosting van website www.avedam.nl;
 • Het inschrijven voor en het publiceren van uitslagen van wedstrijden;
 • Het versturen van de nieuwsbrief;
 • De ledenadministratie;
 • Online (cloud) opslag;
 • Internet bankieren.
Met deze derde partijen maken wij afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Foto’s en video’s
Voor de communicatie op de website, sociale media en andere (lokale) media wil AV Edam gebruikmaken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de vereniging via het mailadres privacy@avedam.nl. De geplaatste foto’s en video’s op de website en sociale media van AV Edam zullen dan zo snel mogelijk worden verwijderd.
Verder vragen wij op het aanmeldformulier voor het AV Edam lidmaatschap aan leden of ouders/verzorgers toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s voor communicatie-doeleinden.

Prestaties en uitslagen
Ten behoeve van historische verslaglegging en het maken van ranglijsten verzamelt AV Edam alle prestaties en uitslagen die door AV Edam atleten zijn geleverd en die op door AV Edam georganiseerde wedstrijden zijn behaald. Hier is geen bewaartermijn aan verbonden.
De gegevens die in dit geval bewaard worden zijn: Voornaam, voorvoegsel, achternaam, geboortedatum, geslacht, categorie, prestatie.

Bewaartermijnen
AV Edam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is bepaald. Persoonsgegevens worden uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens waarvoor de fiscale bewaartermijn van 7 jaar van toepassing is. Verder geldt er geen bewaartermijn voor prestaties, baanrecords, clubrecords, foto’s en video’s.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht AV Edam te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij AV Edam op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal AV Edam deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van AV Edam hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
AV Edam treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van AV Edam. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. AV Edam raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
AV Edam past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. AV Edam raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal AV Edam er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of AV Edam wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen per email via privacy@avedam.nl.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0